Duitslandlaan 33
0172 406078

ALGEMENE VOORWAARDEN
Brûlée Design BV – Algemene Voorwaarden – versie 2018.01

Overeenkomst, offerte en bevestiging
De meest recente versie van deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen, waaronder aanbiedingen, overeenkomsten en aanvullende of vervolgopdrachten tussen Brûlée Design (zijnde Brûlée Design B.V. en gelieerde vennootschappen en hun rechtsopvolgers) en een wederpartij (hierna ook ‘Opdrachtgever’ genoemd).
Alle (rechts)personen die door Brûlée Design bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld of betrokken (waaronder medewerkers en bestuurders van Brûlée Design) kunnen op de bedingen in deze algemene voorwaarden een beroep doen.
Toepassing van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Brûlée Design de toepassing daarvan voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk heeft geaccepteerd.
Offertes zijn vrijblijvend en ondeelbaar en zijn 30 dagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Kennelijke vergissingen en schrijf-, druk- of rekenfouten kunnen altijd worden hersteld.
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd tenzij partijen nadrukkelijk anders overeenkomen. Indien de opdrachtgever nalaat om een schriftelijke bevestiging van de opdracht aan Brûlée Design te verstrekken, maar er wel mee instemt dat Brûlée Design een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.
De werkzaamheden en producten betreffen uitsluitend hetgeen in de aanbieding staat beschreven. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Brûlée Design verstrekte gegevens waarop Brûlée Design haar aanbieding heeft gebaseerd. Werkzaamheden of producten die niet beschreven staan in de aanbieding of een gevolg zijn van onjuiste of onvolledige informatievoorziening door opdrachtgever worden beschouwd als meerwerk of vervolgopdracht(en) en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Brûlée Design is niet gehouden verzoeken tot meerwerk of vervolgopdrachten te accepteren.
Indien de opdrachtgever een gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is zij gehouden aan Brûlée Design alle met het oog op de uitvoering van de opdracht gemaakte kosten te vergoeden. De opdrachtgever is tevens gehouden tot vergoeding van winstderving en overige schade.
Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht. Partijen zullen alsdan nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel als toegestaan zal worden benaderd.
Brûlée Design is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard, indien niet binnen veertien dagen na de mededeling van Brûlée Design dat de wijziging zal plaatsvinden, een schriftelijk protest daartegen wordt ontvangen.

De uitvoering van de overeenkomst
Brûlée Design zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Brûlée Design de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. De door Brûlée Design gegeven adviezen, meningen, verwachtingen, voorspellingen en aanbevelingen kunnen nimmer worden opgevat als een garantie ter zake van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden.
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Brûlée Design mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
Een door Brûlée Design opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft slechts een indicatieve strekking, tenzij Brûlée Design nadrukkelijk en schriftelijk anders heeft opgegeven. De opdrachtgever dient Brûlée Design in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te gunnen om alsnog te leveren.
Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van proeven, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van Brûlée Design.
Ten aanzien van alle aangeboden ontwerpen, proeven en diensten gelden toleranties.
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien (10) werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Brûlée Design te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

Inschakelen van derden
Opdrachtgever stemt ermee in dat Brûlée Design de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door haar personeel of zo nodig door derden. De toepasselijkheid van artikelen 7:404 en 7:407 BW is uitgesloten, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
Brûlée Design bedingt bij deze dat elke opdracht de onherroepelijke bevoegdheid inhoudt om eventuele licentie- en leveringsvoorwaarden met inbegrip van aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Een afschrift van deze voorwaarden liggen bij Brûlée Design ter inzage.

Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan Brûlée Design. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Brûlée Design daartoe bevoegd.
Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Brûlée Design te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en voor promotionele doeleinden te gebruiken.
Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Brûlée Design tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, ontwerpen, ontwerpschetsen en alle andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Brûlée Design, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Brûlée Design jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
Indien Brûlée Design bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Een dergelijke overdracht laat de bevoegdheid van Brûlée Design onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, algoritmen, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden.

Gebruik en licentie
De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Brûlée Design niet gerechtigd het ontwerp of geleverde ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft Brûlée Design recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Brûlée Design een vergoeding voor de volledige door haar geleden schade te vorderen.
Elke licentie is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden, niet te verpanden en niet-sublicentieerbaar. Elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:
a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid.
Brûlée Design heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Honorarium en bijkomende kosten
De tarieven van Brûlée Design zijn in Euro (€) en exclusief omzetbelasting en overige heffingen van overheidswege en werkelijk gemaakte kosten van derden of materialen, alsmede exclusief verzendkosten.
Het door Brûlée Design gefactureerde bedrag kan afwijken van eerdere schattingen, offertes of door opdrachtgever opgegeven budget. Indien kostprijsverhogende wijzigingen optreden is Brûlée Design gerechtigd de met opdrachtgever overeengekomen prijs tussentijds te verhogen. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is opdrachtgever gerechtigd binnen veertien dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden, tenzij de aanpassing gebaseerd is op een overeengekomen of bij het aangaan van een overeenkomst kenbare index of (volume)maatstaf.
De gegevens uit de administratie van Brûlée Design leveren volledig bewijs op voor de door Brûlée Design verrichte werkzaamheden en leveringen alsmede van de betalingsverplichting van de opdrachtgever, onverminderd het recht van de opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs. Gefactureerde bedragen zijn verschuldigd ongeacht of opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen of daarvan gebruik maakt.
Brûlée Design behoudt zich het recht voor om – indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft – nadere zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting van de opdrachtgever te verlangen, bij gebreke waarvan Brûlée Design de uitvoering van de overeenkomst direct mag opschorten en/of annuleren. Brûlée Design zal in dat geval nimmer gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding. De opdrachtgever blijft gehouden de reeds door Brûlée Design verrichtte prestatie te vergoeden.

Betaling
Betalingen dienen plaats te vinden binnen de op de factuur genoemde termijn. Bij gebreke van een dergelijke termijn is de betalingstermijn tien (10) dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Brûlée Design nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW. Bedragen voor bepaalde producten en diensten zijn vooraf per periode verschuldigd. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van Brûlée Design op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is de opdrachtgever tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van de vordering.
Het recht van de opdrachtgever om vorderingen op Brûlée Design te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens verrekening van op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten die al aan Brûlée Design zijn betaald. Daarnaast is de opdrachtgever niet gerechtigd haar (betalings)verplichtingen op te schorten.
Reclames of klachten ten aanzien van facturen dienen onder opgaaf van redenen schriftelijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum bij Brûlée Design te worden ingediend, bij gebreke waarvan de aanspraken van de opdrachtgever vervallen. Meerwerk behoeft niet schriftelijk bevestigd te worden. Meerwerk wordt in ieder geval geacht door opdrachtgever te zijn aanvaard indien niet binnen veertien dagen na factuurdatum tegen het verrichten van meerwerk is geprotesteerd.

Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, worden alle overeenkomsten en abonnementen voor de bepaalde duur van één (1) jaar aangegaan. Opzegging van een overeenkomst is slechts mogelijk na de initiële looptijd (welke als minimale contractsperiode geldt) en dient tegen het einde van de lopende termijn schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden bij gebreke waarvan de overeenkomst wordt verlengd met de oorspronkelijke duur. Indien opdrachtgever (tussentijds) opzegt, behoudt Brûlée Design aanspraak op de vergoedingen tot het einde van de lopende termijn. Vooruitbetaalde bedragen komen in geval van opzegging niet voor (pro rata) restitutie in aanmerking.
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
Indien de overeenkomst door Brûlée Design wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Brûlée Design redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Brûlée Design op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
Zowel Brûlée Design als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft Brûlée Design het recht het verstrekte gebruiksrecht per direct te beëindigen.
Indien Brûlée Design op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht zijn deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking, tenzij opdrachtgever bewijst dat Brûlée Design ten aanzien van die specifieke prestaties in verzuim is. In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Brûlée Design zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat Brûlée Design ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Brûlée Design vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
Wanneer de werkzaamheden van Brûlée Design bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

Garanties en vrijwaringen
Indien de opdrachtgever aan Brûlée Design klachten kenbaar maakt over het geleverde dan dient de opdrachtgever Brûlée Design met bekwame spoed in de gelegenheid te stellen de zo klachten te onderzoeken. Opdrachtgever dient daartoe een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving te geven van de tekortkoming. Brûlée Design zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen gebreken of fouten in het geleverde binnen een redelijke termijn te herstellen.
Indien Brûlée Design een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keuze hebben, hetzij het niet deugdelijk geleverde te herleveren, hetzij te herstellen, hetzij de opdrachtgever een korting op de koopprijs te geven. Gebreken aan een deel van het geleverde geven opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
Brûlée Design garandeert dat het geleverde door of voor de opdrachtgever is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, Brûlée Design als auteursrechthebbende of licentienemer over het werk kan beschikken. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Brûlée Design geleverde inbreuk maakt op enig aan een derde toebehorend recht, kan Brûlée Design kiezen tussen de volgende oplossingen: (1) alsnog zorgdragen voor een licentie, (2) leveren van functioneel gelijkwaardige werken of (3) creditering van de betreffende facturen onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding.
De opdrachtgever vrijwaart Brûlée Design voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassing of het gebruik van door de opdrachtgever verstrekte materialen en gegevens of het resultaat van de opdracht.

Aansprakelijkheid
Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Brûlée Design is de aansprakelijkheid van Brûlée Design voor schade uit hoofde van de overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad uitgesloten. Wanneer Brûlée Design is verzekerd voor aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Brûlée Design uitkeert. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.
Indien uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet is toegestaan of de verzekeraar geen dekking biedt, geldt dat de totale aansprakelijkheid van Brûlée Design is beperkt tot vergoeding van daadwerkelijk geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten die de opdrachtgever heeft moeten maken om de prestatie van Brûlée Design aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van de opdrachtgever wordt ontbonden.
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan € 10.000, = (tienduizend euro).
Aansprakelijkheid van Brûlée Design voor schade aan goederen van opdrachtgever of voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers of leveranciers van de opdrachtgever, verminking of verlies of openbaring van gegevens of documenten, en alle andere vormen van schade, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.
Indien schade is gedekt door een verzekering van opdrachtgever, is Brûlée Design niet gehouden deze schade te vergoeden. Opdrachtgever is verplicht aan Brûlée Design verstrekte goederen en gegevens op eigen kosten voldoende te verzekeren.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de opdrachtgever uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan van de grond van aansprakelijkheid, deze schriftelijk aan Brûlée Design meldt en Brûlée Design aansprakelijk houdt. Aanspraken van opdrachtgever jegens Brûlée Design tot schadevergoeding en overige bevoegdheden en vorderingen vervallen één jaar na de gebeurtenis waaruit de schade of aanspraken direct of indirect voortvloeien.
Alle beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden mede ten gunste van de bestuurders van Brûlée Design alsmede van haar werknemers en alle (rechts)personen die bij de uitvoering van de overeenkomst of enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld.
De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen nimmer rechten ontlenen aan de uitvoering van de overeenkomst door Brûlée Design. De Opdrachtgever vrijwaart Brûlée Design tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Brûlée Design ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of gedane leveringen.

Eigendom gegevens, privacy en gegevensverwerking
De gegevens die worden aangeleverd door de opdrachtgever blijven eigendom van opdrachtgever. Opdrachtgever dient altijd zelf een back-up van de gegevens te bewaren.
Partijen zijn jegens elkaar verplicht geheimhouding te betrachten ter zake van alle informatie en gegevens die zij van elkaar ontvangen, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die informatie en/of gegevens gebiedt. Het is partijen niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming op enigerlei wijze, direct of indirect, informatie en/of gegevens met betrekking tot de andere partij of de tussen partijen gesloten overeenkomst openbaar te (doen) maken of aan een derde ter beschikking te stellen. Brûlée Design heeft evenwel het recht -in het kader van reclame- en referentiedoeleinden- de naam van opdrachtgever te gebruiken en aan te geven welke soort werkzaamheden of leveringen aan opdrachtgever zijn gedaan. De plicht tot geheimhouding eindigt niet na het beëindigen van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen.
Brûlée Design neemt privacy serieus en doet er alles aan om aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te voldoen. In de dienstverlening die Brûlée Design levert kunnen persoonsgegevens van derden, bijvoorbeeld van (potentiële)klanten of leveranciers worden vastgelegd. Denk hierbij aan e-mailadressen, naw-gegevens, telefoonnummers, etc. Daarom moeten Brûlée Design en de opdrachtgever voldoen aan de AVG. Opdrachtgever is Verantwoordelijke voor de verwerking van de genoemde persoonsgegevens, Brûlée Design is de verwerker.
De meest recente versie van de Brûlée Design Verwerkersovereenkomst en de Privacy- & cookie statement van Brûlée Design zijn van toepassing op de overeenkomst. Brûlée Design draagt zorg voor AVG conforme verwerking door passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking op de wijze zoals in de genoemde documenten is omschreven.
Opdrachtgever vrijwaart Brûlée Design voor alle aanspraken van derden die jegens Brûlée Design mochten worden ingesteld wegens een niet aan Brûlée Design toe te rekenen schending van de AVG en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens waaronder begrepen wetgeving inzake de wettelijke bewaartermijnen.

Overige bepalingen
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Brûlée Design gesloten overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brûlée Design aan derden over te dragen.
Op de overeenkomst tussen Brûlée Design en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht.
Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Brûlée Design is gevestigd, onverminderd het recht van Brûlée Design om het geschil voor te leggen aan de volgens de wet of toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter.